مدارک لازم جهت خسارت بیمه های مسئولیت

با توجه به اینکه در انواع بیمه های مسئولیت، بر اساس قانون بیمه مسئولیت حقوقی بیمه گذار (که می بایست طبق قوانین جاری کشور مقصر شناخته شود تا ملزم به جبران خسارت وارده به دیگران گردد) محدود به شرایط مندرج در بیمه نامه در پوشش بیمه قرار می گیرد؛ لذا بیمه گذار می بایست حداقل موارد زیر را بلافاصله انجام دهد :

۱-    به محض اطلاع از هرگونه حادثه و ادعا علیه خود مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج (۵) روز از تاریخ حادثه به صورت کتبی به بیمه پاسارگاد اعلام نماید.

۲-    شرح حادثه و ادعا علیه خود را به تفصیل و کتباً به بیمه پاسارگاد اظهار نماید.

۳-    به لحاظ اینکه تشخیص مسئولیت و تعیین مقصر در حادثه می بایست مبتنی بر قوانین باشد و این موضوع مستلزم بررسی های کارشناسی است، لذا بیمه گذار می بایست تعیین مقصر را موکول به کارشناسی نماید و شرح حادثه را اظهار و از قبول و اقرار به مسئولیت خودداری نماید.

۴-    کلیه مدارک و مستندات موجود و همچنین اقداماتی که ممکن است توسط مقامات انتظامی و قضائی و غیره هنگام حادثه انجام شده باشد در اختیار بیمه پاسارگاد قرار دهد.

۵-    از سازش با زیان دیده بدون اطلاع بیمه گر خودداری نماید.

۶-     چنانچه در روند رسیدگی حسب مورد به مدارک و مستندات دیگری نیاز باشد؛ بیمه گر مراتب را جهت تهیه و ارائه آن ها اطلاع خواهد داد.

۷-    در صورت شکایت زیان دیده، بیمه گذار می بایست مدارک مربوط از جمله برگ ابلاغ شکایت، احضاریه و غیره و همچنین آراء مراجع قضائی را بلافاصله به بیمه گر ارائه نماید.

با کارشناسان اعزامی بیمه پاسارگاد هنگام بازدید و بررسی خسارت همکاری نماید.