مدارک لازم جهت خسارت بیمه های مهندسی

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و مقاطعه کاری از طرف بیمه گذار انجام شود:

۱- بلافاصله به وسیله تلفن و یا فاکس و متعاقباً به وسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد.

۲- تمام اقداماتی را که برای وی امکان دارد به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و خسارت به عمل آورد.

۳-وضع قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کرده و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

۴- کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او قرار دهد.

۵- در صورت فقدان یا خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت یا شکستن حرز، مقامات انتظامی را مطلع سازید.

۶- بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که ظرف چهارده روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده شده باشد، نخواهد بود.