مدارک لازم برای پرداخت خسارت درمان مسافرتی خارج از کشور

مدارک لازم برای پرداخت خسارت درمان مسافرتی خارج از کشور :

۱ – اصل بیمه نامه

۲ – اصل گذرنامه (به منظور رؤیت توسط واحد مربوطه)

۳ – رونوشت از صفحات گذرنامه (صفحه اول، صفحات مربوط به ویزا، صفحه ورود و خروج به کشور مبدأ و مقصد)

۴ – اصل نسخه پزشک و صورت حساب های پرداختی

۵ – تکمیل فرم دریافت خسارت