مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت عمر و حوادث

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت  عمر و حوادث

الف ) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های خسارت عمر و حوادث گروهی :

مدارک مشترک :

 1. آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی بیمه شده
 2. کپی شناسنامه بیمه شده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده در صورت فوت بیمه شده )
 3. گزارش حادثه (انتظامی/ تأمین اجتماعی / محلی)
 4. گواهینامه رانندگی مرتبط با وسیله نقلیه (اگر حادثه یا فوت ناشی از تصادف رانندگی باشد)
 5. مدارک پزشکی روز حادثه

* در صورت فوت بیمه شده

۱- جواز دفن(کپی برابر اصل)

۲-تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

۳- خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)

* در صورت بروز نقص عضو ناشی از حادثه

۱- رادیو گرافی از عضو صدمه دیده

۲- تکمیل فرم گواهی پزشک معالج به انضمام مدارک پزشکی مربوطه

* در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۱- اصل صورتحسابهای هزینه های انجام شده

۲-گزارش پزشک معالج مبنی بر علت صدمه و معالجات انجام شده

ب ) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های خسارت عمر و حوادث انفرادی :

مدارک مشترک:

 1. اصل بیمه نامه حوادث انفرادی
 2. کپی شناسنامه بیمه شده(صفحه اول/کل صفحات باطل شده در صورت فوت بیمه شده )
 3. گزارش حادثه (انتظامی/ محلی)
 4. گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (در صورت حادثه رانندگی)
 5. مدارک پزشکی متناسب با پوششهای بیمه نامه در زمان وقوع حادثه

* در صورت فوت بیمه شده

۱- جواز دفن (کپی برابر اصل)

۲- تمام صفحات شناسنامه باطل شده  (کپی برابر اصل)

۳- خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)

۴-گواهی انحصار وراثت متناسب با سرمایه در صورتیکه استفاده کننده در بیمه نامه وراث قانونی قید گردیده باشد.

۵- شناسنامه های ذینفع و یا وراث قانونی (با توجه به شرایط بیمه نامه)

*نقص عضو ناشی از حادثه

۱- رادیو گرافی از عضو صدمه دیده

۲-گواهی پزشک معالج مبنی بر ختم درمان و میزان عوارض دائم باقی مانده و یا نظریه نهائی پزشکی قانونی

*هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۱- ارسال اصل صورتحساب  هزینه های انجام شده

۲- گزارش پزشک معالج مبنی بر علت بستری و معالجات انجام شده

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت بیمه درمان

الف ) خدمات تشخیصی :

مانند: سونوگرافی ، اسکن ، آندوسکوپی ، تست ورزش نوار عصب عضله

۱- اصل فاکتور یا صورتحساب ( کپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است )

۲- دستور پزشک معالج ( در صورتیکه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نکرده باشد )

۳- کپی گزارش ( جواب )‌سونوگرافی ، MRI ،آندوسکوپی و. . .

ب) جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شکستگی ها :

۱- اصل گواهی پزشک مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذکرنام بیمار و تاریخ مراجعه

۲- عکس رادیو گرافی در مورد شکستگی ها

ج) هزینه های بیمارستانی :

الف ) بیمارستانهای خصوصی

۱- اصل صورتحساب بیمارستان با مهروامضاء حسابداری (مالی) وگواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار

۲- اصل کلیه مدارک بیمارستانی مانندشرح عمل جراحی ،گواهی بیهوشی ،گواهی ویزیت ها ،نسخ دارویی

آزمایشگاه و…(درصورتیکه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه کرده باشد به عبارت

دیگر ازدفترچه بیمه خود برای بستری استفاده کرده باشد کپی برابراصل این مدارک قابل قبول می باشد)

ب ) بیمارستانهای دولتی

۱- اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهرحسابداری وگواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار

۲- کپی خلاصه پرونده یا شرح عمل

تبصره : در صورتیکه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه کرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، ارتش) را دریافت کند ابتدا باید مدارک بیمارستانی را به سازمانهای ذکر شده ارائه داده درنهایت کپی برابر اصل مدارک به همراه کپی چک صادر شده رابه این شرکت ارسال نماید . بدیهی است درصورت ارسال مدارک بیمارستانی به این شرکت و صدور چک بازپس گرفتن مدارک جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر پایه امکان پذیر نمی باشد.

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان :

۱-معرفی نامه شرکت بیمه گذار مبنی بر اشتغال بیمه شده

۲- نسخه پزشک متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذکر علت بستری

۳-کپی کارت درمان تکمیلی و دفترچه بیمه

۴- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزینه زایمان)

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت بیمه عمرانفرادی

همانطور که می‌دانید پرداخت خسارت یکی از مهمترین موضوعات از نظر مشتریان در صنعت بیمه است. این اهمیت در بیمه های عمر انفرادی به جهت ارتباط این بیمه‌نامه‌ها با جان افراد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجائیکه پرداخت به موقع و صحیح خسارت مستلزم داشتن اطلاعات و مدارک کامل است، از شما نمایندگان و همکاران محترم خواهشمند است در صورت وقوع هر یک از خسارت‌های مشمول بیمه‌نامه نسبت به اعلام به موقع و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهند. این مدارک عبارتند از:

مدارک مشترک :

۱- اصل بیمه‌نامه و دفترچه‌های اقساط

۲- کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شده

در صورتی که پرونده خسارت مربوط به فوت بیمه‌شده باشد :

۱- اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار یا ذینفع بیمه‌ای

۲- جواز دفن (کپی برابر اصل)

۳- خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)

۴- کپی کل صفحات باطل شده شناسنامه و کارت ملی بیمه شده

۵- فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه استفاده‌کنندگان (در صورتیکه ذینفع وراث قانونی باشند گواهی انحصار وراثت متناسب با سرمایه بیمه )

۷- در صورت فوت بر اثر حادثه علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز موردنیاز است :

۱/ مشروح گزارش حادثه (انتظامی/محلی)

۲/ گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (درصورت حادثه رانندگی)

در صورتی که پرونده خسارت مربوط به بیمه تکمیلی بیماریهای خاص باشد :

۱- درخواست کتبی اعلام خسارت توسط بیمه شده

۲- ارسال اصل کلیه مدارک پزشکی

۳- گزارش پزشک معالج در خصوص نوع بیماری و درمان صورت گرفته

در صورتی که پرونده مربوط به استفاده از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت از کار افتادگی کلی و دائم باشد :

۱- درخواست کتبی اعلام خسارت توسط بیمه شده

۲- تکمیل فرم گواهی پزشک معالج طبق نمونه پیوست

۳- مدارک پزشکی در ارتباط با نوع صدمه و یا بیماری

مدارک لازم جهت پرداخت هزینه درمانی بیمه شدگان شرکت بیمه پاسارگاد

 •  هزینه های پاراکلینیکی :

– اصل قبض مرکز درمانی با درج تاریخ و ممهور به مهر مرکز درمانی

– کپی دستور پزشک در خصوص انجام کار با درج تاریخ و ممهور به مهر پزشک معالج (یا کپی گزارش مربوط )

 •  هزینه های بیمارستانی  :

– اصل صورتحساب بیمارستان به همراه صورت ریز خدمات ارائه شده توسط قسمتهای مختلف آن ( از جمله  آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه  و … ) ممهور به مهر بیمارستان

– کپی پرونده پزشکی بیمار (  از جمله گزارش بیهوشی، شرح عمل ، شرح حال بیمار ، خلاصه پرونده و … )

 •  هزینه های دندانپزشکی :

– اصل نسخه دندانپزشک با درج تاریخ ، مبلغ و شرح کامل کارهای انجام شده  با ذکر شماره دندان ممهور به مهر دندانپزشک

– عکس رادیولوژی دندان ( PA ) جهت درمان ریشه ها ، کشیدن دندان و ایمپلنت و برای موارد ارتودنسی رادیولوژی فک (OPG)

 •  هزینه ویزیت :

اصل نسخه پزشک که در آن  تاریخ ، نام و نام خانوادگی بیمار ومبلغ دریافتی بابت ویزیت توسط پزشک درج و ممهور به مهر پزشک ( یا مرکز درمانی) باشد .

 •  هزینه دارو   :

اصل نسخه پزشک حاوی نام و نام خانوادگی بیمار ( یا برگه دوم  دفترچه درمانی بیمه شده ) که در آن تاریخ و اقلام دارویی درج شده و ممهور به مهر پزشک باشد و مبلغ دریافتی بابت هر دارو توسط داروخانه در آن درج و مهمور به  مهر داروخانه  نیز باشد .