مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد نمایندگی فروش بیمه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد نمایندگی فروش بیمه
1-    هشت قطعه عکس 3*4
2-    کپی تمام صفحات  شناسنامه دو سری
3-    کپی کارت ملی پشت و رو دو سری
4-    کپی پشت و رو وضعیت نظام وظیفه (آقایان) دو سری
5-    کپی آخرین مدرک تحصیلی( دانشنامه –گواهی موقت قابل قبول نیست ) دو سری
6-    سفته یا چک  بدون تاریخ در وجه شرکت بیمه پاسارگاد( بدون قید ضمانت) در صورت قبولی در آزمون
7-    سفته و یا چک در وجه نمایندگی در صورت پذیرش  از طرف نمایندگی
8-    نامه عدم سوء پیشینه ( در صورت قبولی در آزمون و ارائه معرفی نامه از نمایندگی )
9-    عدم اعتیاد (در صورت قبولی در آزمون و ارائه معرفی نامه از نمایندگی)
10-    کپی صفحه اول دفترچه حساب بانک پاسارگاد  دو سری