مزایای بیمه عمر و تامین آتیه

fnul_bb31_1

مزایای بیمه های عمر و تأمین آتیه

1- پرداخت بیمه عمر تا سقف پنج میلیارد ریال با پرداخت اولین قسط از اولین روز صدور.

2- پراخت هزینه پزشکی حادثه سالانه تا سقف صد میلیون ریال از اولین روز صدور تا آخر قرارداد.

4- پرداخت نقص عضو دراثر حادثه سالانه تا سقف یک میلیارد ریال از اولین روز صدور تا آخر قرارداد.

5- پرداخت هزینه بیماری های خاص تا سقف چهارصد میلیون ریال از شش ماه بعد از صدور تا سن 60 سالگی.

6- معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت ازکارافتادگی و پرداخت غرامت تا سقف ششصد میلیون ریال از شش ماه بعداز صدور تا سن 60 سالگی.

7- بیمه آتشسوزی منزل مسکونی تا سقف پنج میلیارد ریال از زمان صدور تا آخر قرارداد.

9- بازنشستگی با شرایط عالی به صورت پرداخت یکجا یا مستمری مادام العمر به انتخاب بیمه گذار.

10- تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تکمیلی بدون پرداخت وجه اضافی.

11- امکان دریافت وام بدون ضامن از سال دوم بیمه تا آخر قرارداد بازپرداخت یک تا سی وشش ماه.

12- پرداخت بیمه عمر معاف ازهر گونه مالیات و بنا به درخواست بیمه گذار، و قابل تغییر.

13- امکان بازنشستگی یا بازخرید درهر سال بیمه ای بنا به درخواست بیمه گذار.

14- پرداخت حداقل ماهانه200000 ریال و به صورت ماهانه ، سه ماهه، شش ماهه ، سالانه و یکجا و قابل تغییر.

15- مدت قرارداد از 5 تا 30 سال و قابل تغییر.

16- عضویت درباشگاه مشتریان و برخورداری ازامکانات باشگاه.

17- قابلیت تغییر درکلیه شرایط بیمه نامه بنابه درخواست بیمه گذار.