مشاوره حقوقی

 چه زمان نیازمنددر بحث بیمه نیازمند مشاوره حقوقی هستیم ؟

  • در صورت عدم پرداخت هزینه های پزشکی بیمارستانهای خصوصی به مصدوم در تصادفات رانندگی توسط شرکت بیمه .
  • هرگاه شرکت بیمه به استناد ذکر عمدی بودن در گزارش سازمان آتشنشانی خود را مسئول پرداخت خسارت نمی داند .
  • درصورت بروز اختلاف با شرکت بیمه در هر زمینه ای که نیازمند معرفی کارشناس و یا داور مستقل و با تجربه می باشید .
  • هرگاه شرکت بیمه بدلیل سهل انگاری ، غفلت و یا تقصیر نماینده ، کارگزار یا بازاریاب خود از پرداخت خسارت خودداری نماید .
  • هرگاه شرکت بیمه به بهانه مرور زمان ( گذشت بیش از 2 سال از تاریخ حادثه ) از رسیدگی به پرونده خسارت صرف نظر نماید .
  • به هنگام متواری شدن مقصر حادثه ، نداشتن بیمه نامه مقصرحادثه و نداشتن گواهینامه مقصر حادثه در تصادفات رانندگی  .
  • بعد از اعلام خسارت به شرکت بیمه و قبل از حضور در هر جلسه ای ، تایید هرگونه سندی ، ارسال هرگونه گزارش یا لیستی به شرکت بیمه .
  • قبل از طرح هرگونه دعوی و شکایت علیه شرکت بیمه نزد مقامات صالحه قضایی و یا موسسات نظارتی ( جهت انجام مراحل داوری بیمه ای و تسریع در دریافت خسارت)
  • و …