شرایط تخفیف ویژه باشگاه مشتریان

تخفیف های ویژه باشگاه مشتریان مازاد بر تخفیفهای مشمول شخص بیمه گذار:
ثالث 2.5 درصد
بدنه ، آتشسوزی مسافرتی خارج از کشور 5 درصد
مسئولیت 10 درصد
بیمه عمر و تامین آتیه سالانه ،  50 درصد حق بیمه ماه اول