بیمه بدنه پوشش نواسانات بازار

 

نوسانات بازار نیز در خسارات فرعی بیمه بدنه قابل پوشش دهی است.

سرمایه تحت پوشش بیمه بدنه بر اساس نرخ روز وسیله نقلیه تعیین میشود.

با خرید این پوشش درصورتیکه ارزش خودرو بالا برود، سرمایه مورد بیمه نیز افزایش مییابد.

در این صورت اگر برای مثال خودرویی که ارزش مالی آن در بازار افزایش یافته است دچار سرقت کلی شود

شرکت بیمه متعهد به پرداخت %80 نرخ اولیه خودرو است.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟