بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل و تعهد خسارت

بيمه‌ بدنه‌ اتومبيل

براساس‌ شرايط اين‌ بيمه‌نامه‌، دارنده‌ و يا مالك‌ وسيله‌ نقليه اتومبيل‌ خود را در برابر خطرات‌ بيمه‌مي‌كند

تا در صورت‌ بروز حادثه‌ و ايجاد خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ موضوع‌بيمه‌، شركت‌ بيمه خسارت‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند.

منظور از خطرات‌ موردتعهد بيمه‌گر ، همان‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ درصورت‌ واقع‌ شدن‌ چنانچه‌ باعث‌ نابودي‌ و يا آسيب‌ ديدگي‌ اتومبيل‌ شود

بيمه‌گر موظف‌ به‌ جبران‌ آن‌خواهد بود:

 

۱- خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر

– حوادثي‌ كه‌ منجر به‌ ورود خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ گردد، مانند تصادم‌ دو اتومبيل‌ ، برخورد وسيله‌ نقليه‌با اجسام‌ ثابت‌

و يا متحرك ‌، برگشتن‌ و يا سقوط اتومبيل

– آتش‌سوزي‌، صاعقه‌ و انفجار وسيله‌ نقليه

– سرقت‌ كلي‌

– خسارات‌ وارد به‌ لوازم‌ يدكي‌ اصلي‌ اتومبيل‌ كه‌ براساس‌ كاتالوگ‌ همراه‌ اتومبيل‌ به‌ دارنده‌ آن‌ حويل‌شده‌ باشد

– پرداخت‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ معقول‌ و منطقي‌ كه‌ به‌ منظور نجات‌ مورد بيمه‌ و حمل‌ و نقل‌ آن‌ به ‌تعميرگاه‌ و يا محل‌ امن‌ صورت‌ پذيرفته‌ باشد

– خساراتي‌ كه‌ در جريان‌ حمل‌ و نقل‌ توسط جرثقيل‌، خط آهن‌ و يا ساير وسايل‌ نقليه‌ به‌ مورد بيمه ‌وارد آيد

 

بیمه بدنه پاسارگاد شیراز
بیمه بدنه پاسارگاد شیراز

https://sanaeiinsure.com/

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟