خطرات تحت پوشش بیمه نامه آتشسوزی

با خرید بیمه نامه آتش سوزی، خود به خود سه خطر آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می‌گیرد

که از یکدیگر قابلپ تفکیک نبوده و تعریف هریک از آنها با توجه

به شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی به شرح ذیل می‌باشد:

آتش : مقصود آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد.
صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می‌آید.
انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار را انفجار گویند.

 

 

http://www.centinsur.ir

https://sanaeiinsure.com/

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟