نمادهای سبز بیمه و بانک در بورس

بورس و نمادهای بیمه و بانک

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.http://www.chabokonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-26/13386-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،

بیشترین افت 

قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس

به بانک تجارت با کاهش ۴.۹۸ درصداختصاص یافت و

کمترین ریزش

هم از آن بانک سینا بود که ۳.۹۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت

سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس

به بانک سامان با کاهش ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و

کمترین ریزش

هم از آن بانک گردشگری بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بورس و نمادهای بیمه و بانک

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازاربورس به پست بانک ایران با افزایش ۱.۲۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۴۲ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران،

نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش ونماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

https://sanaeiinsure.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟