خودرو نامتعارف

نحویه محاسبه پرداخت خسارت به خودرو های نامتعارف

 

❗️قانون تصادفات با خودرو نامتعارف:

🔸به استناد تبصره‌های سه، چهار، پنج ماده هشت قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵ همه خسارت وارده به خودروها بر عهده راننده مقصر نبوده و ملاک و مبنا‌ی محاسبه خسارت، قیمت خودرو خواهد بود.
🔸 این مبلغ بر اساس نرخ دیه و به صورت سالانه محاسبه می‌شود و در سال جاری اگر قیمت خودرویی بیش از ۳۲۰ میلیون تومان باشد، خودروی نامتعارف محسوب میشود.
🔸 به عبارت دیگر هرچه فاصله قیمت خودروی آنان از قیمت تعیین شده برای خودروی نامتعارف بیشتر باشد، میزان زیان آنان در تصادفاتی که غیر مقصر هستند به مراتب بیشتر خواهد بود.
🔻مالکان این قبیل خودروها آگاهی داشته باشند در صورت وقوع تصادف، می‌توانند مازاد خسارت وارده به خودرو را از محل بیمه بدنه جبران کنند.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟